Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

. A Klíma Tenkes Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a https://klimatenkes.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) internetes szolgáltatást üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon termékeket vásárlók illetve érdeklődők (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 

1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a megrendelések teljesítésének, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása.

Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes, a Szolgáltató csak a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli a Felhasználó személyes adatait.

 

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a megrendeléssel, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

A 16. életévét betöltött kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

3. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ADATAI

Név: Klíma Tenkes Kft.
Székhely: 7800 Siklós, Petőfi u. 26.
Képviselő neve: Német József – ügyvezető
Cégjegyzékszám: 02-09-084657
Nyilvántartásba bejegyző hatóság/bíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 27087923-2-02
Telefonszám: +36/20 941-8769
E-mail: klima@klimatenkes.hu

 

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Felhasználó személyes adatainak kezelése a regisztráció törlésével szűnik meg.

Felhasználó a regisztrációjának törlését a következő elérhetőségeken kérheti:
e-mailen: klima@klimatenkes.hu, írásban: Klíma Tenkes Kft. 7800 Siklós, Petőfi u. 26.

Szolgáltató a regisztráció törlési kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül törli a regisztrációt.
A regisztráció módosítását Felhasználó kérheti a fenti címeken.

 

5. A KEZELT ADATOK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA

Szolgáltató Felhasználóról az alábbi adatokat tartja nyilván:
Ajánlatkérés esetén:
– saját e-mail cím,
– teljes név,
– telefonszám,

– telepítés tervezett helye.

Megrendelés esetén:
– saját e-mail cím,
– lakcím,
– teljes név,
– számlázási adatok (név, cím, adószám),
– telefonszám.

A Felhasználó a vásárlási folyamat során további adatokat is megadhat, amelyek kifejezetten a vásárláshoz kapcsolódnak.

 

6. COOKIE ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k célja, hogy a Felhasználó által kért szolgáltatásokat, tartalmakat részére biztosítani tudja. A marketing célú cookie-k használatát Felhasználó letilthatja a weboldalra történő belépés során.
 

7. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, csak abban az esetben, ha az a megrendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges.

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerül sor.

 

8. ADATBIZTONSÁG

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

 

9. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

9.1. Tájékoztatáshoz való jog
A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a korábban feltüntetett elérhetőségek bármelyikén. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére a korábban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

9.2. Panasz, jogorvoslat
Panasz: Felhasználó esetleges panaszával a szolgáltatót keresheti a fentebb megadott elérhetőségek bármelyikén.

Jogorvoslati lehetőségek: A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszával a NAIH-hoz fordulhat vagy bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Elérhetőség:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

10. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

A Szolgáltató vállalja, hogy az ajánlatkérés vagy megrendelés során a Felhasználók által megadott e-mail címekre csak a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket illetve tájékoztató leveleket küld.


A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítését, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

 

11. HÍRLEVÉL

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel az ajánlatkéréskor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.

A hírlevél célja, hogy a Szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában a Felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató tehát csak és kizárólag a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

A hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

A hírlevélről Felhasználó leiratkozhat a hírlevélben szereplő linkre kattintva vagy akár a Szolgáltatónak küldött email segítségével. Ebben az esetben Szolgáltató a Felhasználó minden olyan személyes adatát törli a nyilvántartásából, mely a hírlevél küldéshez feltétlenül szükséges.

 

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával (ráutaló magatartással) elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez az ajánlatkérés vagy megrendelés során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.