Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Általános szerződési feltételek


A klimatenkes.hu üzemeltetője a Klíma Tenkes Kft.

Vállalkozás F-Gáz ügyfélazonosító: 1000000041316
Adószám: 27087923-2-02
Székhely, telephely: 7800 Siklós, Petőfi Sándor utca 26.

Klíma Tenkes Kft.
Adószám: 27087923-2-02
Közösségi adószám:HU27087923
Cégjegyzékszám: 02-09-084657
Európai egyedi azonosító:HUOCCSZ.02-09-084657
Főtevékenység: 
4322 Víz-, gáz-,fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
Statisztikai számjel:27087923-4322-113-02
Sber:14100017-33010649-01000001
IBAN HU34-14100017-33010649-01000001
SWIFT MAVOHUHB

 

A vásárlással a Vevő elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az Eladó által kereskedelmi forgalomba hozott valamennyi termékének adás-vételére érvényes a Vevővel történő külön az eltérést kifejezetten rögzítő megállapodás hiányában. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az Eladó által értékesített termékek valamennyi szállítási szerződésének részét képezik úgy, hogy azt Eladóval szerződő felekkel (Vevőkkel) Eladó a vásárláskor közli és azt a Vevő elfogadja. A Vevő általi elfogadás azzal történik, hogy a számlán és/vagy a Vevőkkel kötött Szerződésben feltüntetésre kerül: az adás-vétel a felek között Eladó Általános Szerződési Feltételei szerint jött létre. Az Általános Szerződési Feltételeket az Eladó honlapján közzéteszi, kereskedelmi üzletterében kifüggeszti és a Vevő kívánságára a Vevőnek írásban is átadja. Az Általános Szerződési feltételeket az Eladó a számlához mellékeli, vagy a számla hátoldalára nyomtatva tünteti fel, vagy a Számlában utal rá. Az Eladó az ÁSZF-től eltérő feltételeket, csak az Eladó és Vevő között írásban létrejött egyező akaratot kifejező írásos megállapodás esetén alkalmaz.


Ajánlat

A Vevő részére adott hirdetés és tájékoztató jellegű ajánlatok - pl.: a körlevelekben, prospektusokban, a sokszorosított más közleményekben adott ajánlatok valamint a telefonon és faxon, nem cégjegyzésre jogosított alkalmazottak által aláírt ajánlatok - az Eladó részéről nem képeznek ajánlati kötöttséget. Ajánlati kötöttség Eladót kizárólag akkor terheli, ha az ajánlat konkrét jogügyletre írásban történik, a feltételek, az ár, és az ajánlati kötöttség idejének rögzítésével, és az ajánlatot az Eladó cégjegyzésre jogosult tisztségviselői vagy alkalmazottai írják alá. 

Rendelés visszaigazolás
Kizárólag az Eladó által írásban (e-mailben) visszaigazolt rendelések tekintendők az Eladó részéről elfogadottnak. Az Eladó kizárólag a visszaigazolásban rögzített tartalom teljesítését vállalja, a visszaigazolásban nem szereplő egyéb feltételek teljesítését az Eladó csak az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint vállalja. A Eladó a megrendelés visszaigazolásakor köteles megjelölni a berendezés nettó és bruttó vételárát, a megrendelés összértékét, továbbá a vállalt szállítási határidőt. A Vevő által aláírt megrendelésre küldött - az Eladó részéről cégjegyzésre jogosult által aláírt - visszaigazolás szerződést hoz létre a felek között a megrendelésben és a visszaigazolásban leírt tartalommal még egyéb nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Eladó a visszaigazolásban minden esetben kifejezetten utal arra, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek a szerződés részét képezik. Az Eladó jogosult a megrendelés visszaigazolásával létrejött szerződéstől elállni, ha a Vevő a meghatározott határidőn belül nem nyújtja az Eladó által kikötött és a Vevő által elfogadott fizetési biztosítékokat. (pl. előrefizetés, és/vagy előlegfizetés, és/vagy bankgarancia, és/vagy akkreditív, és/vagy az Eladó által igényelt készfizető kezesség stb.), továbbá a berendezést nem veszi át. Amennyiben a Eladó a Vevő megrendelését ésszerű időn, de legalább 8 napon belül nem igazolja vissza, úgy a Vevő ajánlati kötöttsége megszűnik és nem jön létre szerződés. Vevő a létrejött szerződéstől a Ptk. 381. § alapján a teljesítésig elállhat, ilyen esetben köteles azonban megtéríteni az Eladónak a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült igazolt kárát, de minimum a berendezés bruttó vételára 15%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért (kötbér).


Ár

Az Eladó által árjegyzékben közölt árak (listaárak) tartalmazzák a szállítási költséget Magyarország területén, valamint az ÁFA-t. Az árak az Eladó telephelyén történő átadással értendők. A berendezés az Eladó székhelyéről történő elszállításának a költsége a Vevőt terheli, akár ő maga gondoskodik az elszállításról, akár a Eladó. Ez utóbbi esetben a szállítással felmerült költségeket (jármű biztosítása, targonca- vagy daruköltség, rakodószemélyzet stb.) az Eladó külön számlával érvényesíti, kivéve, ha a Eladó üzletpolitikájának változására tekintettel a Felek eltérően állapodnak meg. Az Eladó fenntartja az árváltoztatás jogát beszállítói áremelés, devizaárfolyam változás és egyéb más olyan ármódosító körülmény bekövetkezése esetén, mely az Eladó akaratától független. Az árváltoztatás jogát a nyomtatott árjegyzékekben, illetőleg telefonon /faxon/ közölt tájékoztató jellegű árakra vonatkozóan az Eladó fenntartja. A megrendelések visszaigazolásaképpen közölt árak változtatásának jogát akkor érvényesíti az Eladó, ha a visszaigazolás és a teljesítés között több mint 15 naptári nap telik el és ezen joga fenntartását az Eladó a Vevővel a visszaigazolásban közli. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0"Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Fizetési feltételek

Az Eladó által kiállított számla végösszege készpénzfizetés esetén az áruátvételkor számla ellenében azonnal fizetendő. Átutalás esetén a számla végösszege annak keltétől számított 8 naptári napon belül fizetendő, amennyiben a számlán ettől eltérő határidő nincs feltüntetve, illetve a Felek ettől eltérően nem állapodtak meg. Késedelmes fizetés esetén az Eladó a mindenkori Ptk. 301/A.§.-ban rögzítetteknek megfelelő késedelmi kamat felszámítására jogosult, a számla esedékességét követő naptári naptól kezdődően a megfizetés napjáig. A Vevő késedelmes fizetése esetén a Vevő által megfizetett összeget – amennyiben a teljes követelést (költségek, kamat, tőke) nem fedezi – elsősorban a költségekre, ezt követően a kamatokra, a fennmaradó részt pedig a tőke törlesztésére számolja el az Eladó. Ha a késedelmes fizetés miatt az Eladónak bármilyen költsége merülne fel – különösen, de nem kizárólag bírósági, eljárási, behajtási stb. költségek – úgy ezen költségeket a Vevő köteles megfizetni. A késedelmi kamat megfizetése azonnal esedékes. A Vevő által támasztott jótállási igény érvényesítése, és/vagy a vásárlást követő érdekmúlás jogcímén a fizetés megtagadásának, a vételár visszatartásának-, ill. csökkentésének nincs helye. Amennyiben az Eladó és a Vevő között a szerződés előleg, vagy előrefizetés feltételével jön létre, a fizetési határidő megjelölésével és a Vevő ezen fizetési kötelezettségét késve teljesíti , akkor ez a rendelés visszaigazolásban vállalt szállítási határidőre nézve halasztó hatályú, illetőleg Eladó jogosult a visszaigazolásában vállalt feltételeket ennek megfelelően módosítani, az előleg nemfizetése esetén pedig jogosult a szállítást visszatartani vagy a szerződés teljesítésétől elállni, és az igazolt kárát, de legalább a kötbért követelni.


Amennyiben az előleg nemfizetéséből az Eladónak többletköltségei származnak, úgy azt jogosult a Vevőre - a többletköltségek hiteles igazolása mellett - áthárítani és a számlában érvényesíteni.

A Vevő esetleges – 15 (tizenöt) napot meghaladó - fizetési késedelme esetén:
 • köteles az átvett berendezést haladéktalanul visszabocsátani a Eladó birtokába, vagy
 • köteles külön nyilatkozatban adni visszavonhatatlan hozzájárulását ahhoz, hogy bankszámláját, illetve bármely, a jelen szerződés aláírását - követően nyitott bármely másik bankszámláját azonnali beszedési megbízással a lejárt tartozás erejéig a Eladó megterhelhesse, vagy
 • köteles a vételár összege erejéig váltót kiállítani. 

 

A fentiekre a Vevő az Eladó felszólítását követő 8 napon belül köteles, és ennek elmulasztása esetén az Eladó elállhat a Szerződéstől, és igazolt kárát, de legalább a kötbért jogosult követelni.Amennyiben a Vevő bármely szállítási szerződés vonatkozásában fizetési késedelembe esik, a Eladó jogosult a már korábban megrendelt és más szállítási szerződés hatálya alá tartozó berendezés leszállítását mindaddig megtagadni, amíg a Vevő lejárt tartozásait nem rendezi. Ebben az esetben az Eladó késedelme nem áll be a Vevő által egyébként szerződésszerűen teljesített szállítási szerződések vonatkozásában.


Barion bankkártyás fizetés
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

Tulajdonjog

A berendezés tulajdonjogát az Eladó mindaddig fenntartja, ameddig a berendezéshez kapcsolódó számla teljes végösszege megfizetésre nem került. Eddig az időpontig a berendezés az Eladó beleegyezése nélkül nem idegeníthető el (nem zálogosítható el, nem ruházható át, nem szolgálhat biztosítékul és nem terhelhető fedezetként). Amennyiben az Eladó a berendezéssel kapcsolatos tulajdonjogát fenntartja, úgy a Vevő a berendezés átvételekor írásban köteles tájékoztatni az Eladót, hogy a berendezést a teljes vételár kifizetéséig hol helyezi el. 
Amennyiben a Vevő a berendezéssel kapcsolatban bármilyen tevékenységet végez, úgy ezen tevékenységgel érintett harmadik személyt(eket) köteles írásban tájékoztatni arról, hogy a berendezés tulajdonjoga az Eladót illeti meg, továbbá arról, hogy amennyiben a berendezés teljes hiánytalan vételárát a Vevő nem egyenlíti ki határidőben és az Eladó által megadott póthatáridőben, úgy az Eladó jogosult a berendezést – annak teljes és hiánytalan vételára kifizetésének időpontjáig – műszakilag üzemen kívül helyezni, illetőleg műszakilag üzemképtelenné tenni. A Vevő köteles ezen írásbeli tájékoztatás egy eredeti példányát az Eladónak átadni.
A fenti bekezdésben írtak elmulasztása bűncselekménynek minősül, és a Vevő büntetőjogi felelősségre vonását eredményezi, ezen túlmenően az Eladó elállhat a Vevővel kötött Szerződéstől, és teljes kára megtérítését, de minimum a kötbért követelheti.
Amennyiben az Eladó a berendezéssel kapcsolatos tulajdonjogát fenntartja, úgy az Eladó mint a berendezés tulajdonosa jogosult arra, hogy a fentiekben írtakat a berendezéssel megtegye, és amennyiben az őt megillető jogával él, úgy e tekintetben jogosult abba a helyiségbe stb. belépni és ott tartózkodni, ahol a berendezés található, továbbá jogosult a megfelelő szereléseket és egyéb munkálatokat – a műszakilag üzemképtelenné helyezés, illetőleg a műszaki üzemen kívül helyezés érdekében – a berendezéssel kapcsolatban elvégezni.
Az Eladó fenti bekezdésben írt tevékenységével kapcsolatos mindennemű kártérítési és költségtérítési kötelezettséget a Vevő visel, és az Eladó említett tevékenységéért kapcsolatos bármely harmadik személy és szervezet felé fennálló felelősség a Vevőt terheli.


Áru szállítása, átadása-átvétele

A Eladó a berendezést a visszaigazolásban rögzített szállítási határidőben szállítja és adja át a Vevő részére. 
Amennyiben a szállítási határidő az Eladó érdekkörén kívül eső okból (útviszonyok, időjárás, sztrájk stb.) eredménytelenül telik el, úgy az Eladó a késedelemért nem felelős, e vonatkozásban kártérítési vagy kötbérfizetési kötelezettsége nincsen. Az ilyen okok fennállása igazolja a késedelmes szállítást. Ennek elmúltával az Eladó köteles a berendezést leszállítani. A vis maior nem befolyásolja az árat. Amennyiben a szállítás előreláthatóan késedelmesen történik meg, a Eladó erről a Vevőt haladéktalanul értesíteni köteles.
A berendezés átvételekor a Vevő, illetve megbízottja köteles a szállítólevelet és/vagy a számlát átvenni és aláírni, amellyel a berendezés átvételét, a csomagolás hibátlan állapotát, a berendezés mennyiségét és választékát, továbbá minőségi kategóriáját elismeri.
A Vevő a berendezés átvételekor köteles a berendezés csomagolását minden esetben megvizsgálni, továbbá köteles meggyőződni arról, hogy az általa megrendelt berendezés kerül átvételre, a megrendelt mennyiség, minőség és választék (típus) szerint.
A Eladó a berendezés átadása-átvételekor köteles a Vevőnek átadni valamennyi, a berendezéshez tartozó dokumentumot (kezelési és karbantartási utasítás, gépkönyvek, garancialevél stb.). A berendezés átvételét követően a Vevő a csomagolás hiányosságára, továbbá a berendezés mennyiségére és típusára vonatkozó reklamációval vagy kifogással nem élhet.

Szállítás, kárveszély
Az árunak az Eladó bármely telephelyén a Vevőnek történő átadással a kárveszély az Eladóról a Vevőre száll. Az Eladó által végzett szállításoknál a kárveszély az áru Vevőnek történő átadásától a Vevőt terheli. Ebben az esetben a kárveszély a szállítási dokumentum (Szállítólevél, számla stb.) Vevő általi aláírásának helyén és időpontjában száll át, ezt minden esetben a Szállítólevélen fel kell tüntetni


Jótállás

Az Eladó az általa eladott jótállási levél mellékelésével értékesített berendezésekre 12 hónap jótállást vállal a Vevőnek történő átadástól, de legkésőbb a garancialevél kiállításától számított 60. (hatvanadik) naptól kezdődően. A jótállási kötelezettség csak az Eladó által a Vevőnek eladott komplett termékre vonatkozik abban az esetben, ha a meghibásodás az átvételkor fel nem ismerhető és rendeltetésszerű használat mellett bekövetkező konstrukciós-, anyag-, vagy gyártási hibából eredően következik be, de nem terjed ki a beszerelés után a termékhez kapcsolt egyéb gépelemekre. A jótállási kötelezettség csak szakszerű szállítás, tárolás, beépítés és üzemeltetés esetén terheli az Eladót. Az Eladó jótállási kötelezettsége nem áll fenn, amennyiben a berendezéssel kapcsolatos minőségi kifogás rendszertervezési hibából, szakszerűtlen szállításból, mozgatásból, szerelésből vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered. Szintén nem köteles a Eladó jótállásra, ha a berendezést jogosulatlanul helyezték üzembe vagy átalakították. 

A garanciális igényérvényesítés feltétele az alábbi dokumentumok megléte és a Eladónak történő bemutatása:
- a Eladó által kiadott garancialevél, valamint
- a megfelelő és szakszerű üzembe helyezésről szóló jegyzőkönyv, valamint
- a berendezés rendszeres karbantartását igazoló dokumentumok
Ezen dokumentumok bármelyikének hiányában a Eladó jótállási kötelezettsége a Vevő felé nem áll fenn.
A fentieken túl az Eladó jótállási kötelezettsége nem áll fent, amennyiben a berendezést a fenti iratok bemutatása ellenére bizonyíthatóan nem megfelelően és szakszerűen helyezték üzembe, és/vagy a berendezést nem tartották rendszeresen és szakszerűen karban és/vagy a berendezés sérült stb. és/vagy a garanciális hiba a Vevő, vagy a Vevő érdekkörébe tartozó személyeknek felróható, ide értve különösen de nem kizárólag azt a tényt is, amennyiben a Vevő a berendezést harmadik személy, szervezet számára értékesíti.


Szavatossági jogok

A Ptk. szerinti szavatossági jogait a Vevő úgy és akkor érvényesítheti, ha a szavatossági igényre az Eladó által vállalt jótállási /garancia/ kötelezettség nem vonatkozik.


Mennyiségi-, Minőségi kifogások

Hiányos-, vagy téves szállításon alapuló mennyiségi kifogásokat ill. minőségi kifogásokat felismerhető hiányosságok esetén, haladéktalanul írásban közölni kell az Eladóval, a berendezést kísérő Szállítólevélen , vagy számlán történő megjegyzéssel az átvételkor felvett jegyzőkönyvben. Nem felismerhető hiányosságokat a felismeréstől számított 7 napon belül, de legkésőbb a jótállási idő utolsó napjáig kell írásban az Eladóval közölni. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a fentiek szerint kifogásolt árut ill. hiányosságot megvizsgálja vagy független intézménnyel megvizsgáltassa. A független intézmény szakvéleményét a Felek kötelesek alapul venni esetleges jogvitájuk során. A kifogásolt berendezést az Eladó telephelyére kell a Vevőnek – saját költségén - visszaküldeni/szállítani. Amennyiben az Eladó a kifogást elismeri, illetőleg a vizsgálat a kifogás jogosságát igazolja, az Eladó jogosult a hibát - saját választása szerint - javítással, pótlólagos alkatrész szállítással vagy cserével megszüntetni. A minőségi kifogás jogosságának megállapításáig, a Vevő kérésére Eladó cserekészüléket biztosít, melyet a Vevő részére leszámláz. A kifogás jogosságát megállapító vizsgálati döntés után Eladó a leszámlázott cserekészülék értékét jóváírja.


Áruvisszavétel

Amennyiben az Eladó a Vevő kérésére /mert a Vevőnek utóbb felmerült okból a termékre nincs szüksége/ úgy dönt, hogy a berendezést visszaveszi, akkor a visszavételt az alábbi feltételekhez köti: 

1. Vevő az Eladó rendelkezésére bocsátja az áruszámla és a szállítólevél számát, valamint 
2. A berendezést az Eladó telephelyére kell visszaszállítani, eredeti csomagolásban és állapotban. 
Az Eladó megtagadhatja a visszavételt, ha a csomagolás ill. a berendezés sérült, vagy a berendezés beépítésre került, vagy nem raktári berendezésről van szó (csak az adott Vevő részére rendelt típus) vagy nem komplett termék / pl. hűtőközeg ill. egyéb vegyi anyag / esetében. Az Eladó jogosult a Vevő részére az ügyintézés költségeként ez esetben az áru értékének 10 %-át felszámítani és a visszatérített vételárból számla szerint visszatartani.

 

Felelősség
Az Eladó kizárja kártérítési felelősségét - kivéve ha az Eladó részéről szándékosság vagy súlyos gondatlanság esete áll fenn - a nem megfelelő árukezelésből, a biztonsági előírások be nem tartásából és a beépítésre /beüzemelésre/ üzembetartásra ki nem képzett ill. az előírt bizonyítványokkal, szakképzettséggel nem rendelkező személy szakszerűtlen munkavégzéséből eredő károk esetén. A kártérítés minden esetben legfeljebb a szállított berendezés értékéig terjedhet. Az Eladó kizárja felelősségét szállítási késedelem esetére, kivéve, ha a Felek írásban késedelmi kötbér kikötésében és meghatározott napon történő szállításban állapodnak meg és a késedelem az Eladónak felróható okból következik be.


A szerződés időtartama és megszűnése

A Felek között az adás-vételre létrejött szállítási szerződés megszűnik:
 •  teljesítéssel,
 •  közös megegyezéssel,
 •  bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével,
 •  az Eladó elállásával
 •  a Vevő elállásával

  A szállítási szerződés bármilyen oknál fogva történő megszűnése esetén a Vevő valamennyi tartozása lejárttá válik, és köteles azokat 8 napon belül megfizetni a Eladó részére.
 •  

Írásbeliség

A Felek közötti kommunikáció írásos formában történik. A faxon feladott küldemények átvételének időpontjaként a Felek a faxgép által adott visszaigazoláson feltüntetett időpontot fogadják el. 
A Felek által postai úton egymáshoz eljuttatott küldemények átvételének időpontja a tértivevényen megjelölt átvételi időpont, ezért a Felek a postai küldeményeket ajánlott tértivevényes küldeményként kötelesek feladni. A futár útján megküldött küldemény átvételének időpontja az irat másolatára rögzített időpont.


Jogviták rendezése

Felek kikötik a jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő jogvitáik esetére a magyar jog alkalmazását, a jelen ÁSZF-ből eredő minden jogvita tekintetében alávetik magukat a Siklósi Városi Bíróság illetékességének.


Az ÁSZF hatálya, módosításának szabályai

A jelen ÁSZF 2018. február 1. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.
Az Eladó jogosult a jelen ÁSZF-ben foglaltakat üzletpolitikája, pénzügyi viszonyok változása, jogszabályváltozás stb. alkalmából egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosítása érinti a már létrejött szállítási szerződéseket.
A jelen ÁSZF valamely részének érvénytelensége a többi pont érvényességére nem hat ki a jelen ÁSZF valamely részének érvénytelensége esetén az érvénytelenné vált részt oly módon kell megváltoztatni, hogy azzal a Felek által célzott joghatás érvényesüljön.
Amennyiben az ÁSZF és a Felek között létrejött szállítási szerződés vagy bármilyen egyéb megállapodás között ellentét van, az ÁSZF rendelkezései irányadóak.


Adatkezelés

Az Eladó a Vevő számlán szereplő adatait számítógépes rendszerében rögzíti. A Vevő az Általános Szerződési feltételek elfogadásával hozzájárulását adja, hogy az Eladó ezeket az adatokat a továbbiakban a Vevő részére küldött tájékoztató anyagoknál felhasználhassa és kizárólag a vele való kapcsolattartás - valamint a törvényben meghatározott kötelezettségeinek teljesítése - céljából kezelje.